Pre-Registration / การลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า
For your benefit please complete the registration form below. (Your information will be strictly confidential)
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าชมงานในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
www.aseancoldpharma.com | www.aseanlogisticswarehouse.com

Visitor Registration Code | รหัสลงทะเบียน :

Enter visitor registration code to win to chance premium reward. If you do not have a visitor registration code, use code "CPC101" to register.
ใส่ Visitor Registration Code เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ จากการลงทะเบียนล่วงหน้า หากท่านไม่มีรหัสลงทะเบียน สามารถใช้รหัสนี้เพื่อลงทะเบียนได้ "CPC101"
 
E-mail | อีเมล : *

Please enter your email for registration.
กรุณากรอกอีเมลของท่านเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน
 
Are you interested in Hosted Buyer Program ?
ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการผู้ซื้อรายสำคัญหรือไม่ *